Verkiezingsprogramma Samen Vooruit

Samen Vooruit wil het graag anders in de gemeente Elburg en schreef een kort, leesbaar, programma met een helder kompas, duidelijke speerpunten en concrete acties. Samen Vooruit zal met een gezamenlijke lijst van Elburg Beleid, PvdA Elburg en D66 Elburg deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Denkt u ook dat het anders kan in onze gemeente? Stem dan op 16 maart op Samen Vooruit – Lijst 3 !

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 – 2026

SPEERPUNTEN

Samen Vooruit wil het graag anders. Voor u ligt een kort, leesbaar, programma met een helder kompas, onze ambities, duidelijke speerpunten en concrete acties. We zijn ons er van bewust dat we niet alle onderwerpen kunnen aanstippen in dit document.

WONEN

Wonen betekent meer dan alleen een dak boven je hoofd. Een veilige, schone buurt en een fijn en duurzaam huis zijn belangrijk voor jong en oud. Samen Vooruit wil dat iedereen zo’n plek kan vinden en betalen. Onze concrete acties:

 • Binnen 4 jaar minstens 1.000 woningen bouwen, veel meer dan nu gebeurt voor alle doelgroepen.
 • Alternatieve woonvormen zoals Tiny Houses en mantelzorgwoningen stimuleren.
 • Woonverplichting invoeren; koop je een huis, dan ga je er ook wonen.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid gaat om meer dan het naleven van opgelegde doelstellingen. Het gaat erom dat we de ambitie hebben de wereld een beetje beter achter te laten voor onze kinderen dan we hem aantroffen en daarbij zelf het goede voorbeeld geven. Rentmeesterschap in de ware betekenis van het woord dus. Onze concrete acties:

 • De gemeente Elburg is in 2040 energieneutraal, 10 jaar eerder dan de landelijke doelstelling.
 • Alle gemeentelijke gebouwen en het wagenpark in 2027 energieneutraal.
 • Duurzaamheidsfonds van 7,5 miljoen euro om leningen voor duurzaamheidsmaatregelen door particulieren te bekostigen.

KUNST, CULTUUR, TOERISME & RECREATIE

De gemeente Elburg biedt een uniek aanbod op gebied van kunst en cultuur en dat koesteren we. Iedere kern is uniek en biedt volop mogelijkheden voor evenementen en culturele activiteiten voor inwoners, ondernemers en gasten van onze gemeente. Een goed gevulde evenementenkalender en uitgebreidere overnachtingsmogelijkheden zullen meerdaags verblijf in de hele gemeente stimuleren. Daar profiteren uiteindelijk alle inwoners en ondernemers van. Onze concrete acties:

 • Festiviteiten, festivals en evenementen initiëren en ondersteunen.
 • Meerdaags verblijf stimuleren en overnachtingsmogelijkheden uitbreiden.
 • Recreatiemogelijkheden in alle kernen bevorderen, passend bij het gebied.
 • Kinderen zo vroeg mogelijk onderwijzen in kunst en cultuur.

ZORG & WELZIJN

Voorkomen is beter dan genezen! Samen Vooruit vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren dat bewegen leuk is. Als je lekker in je vel zit heb je immers meer veerkracht. We zijn van mening dat kwalitatief goede zorg betaalbaar en dicht bij huis moet zijn.  Ondanks de vele gemeentelijke loketten vinden sommige mensen de weg naar hulp niet. Samen Vooruit wil naar één loket voor alle vragen, maar wil ook dat de gemeente proactief op mensen afstapt om hen te helpen waar nodig. Onze concrete acties:

 • Meer investeren in preventieprogramma’s die de gezondheid en het welzijn bevorderen.
 • Eén loket met goed geïnformeerde medewerkers waar mensen terecht kunnen met al hun vragen.
 • Meer ondersteuning voor cliëntgroepen en mantelzorgers.
 • Kritische blik op het functioneren van instellingen in de Jeugdzorg.
 • Samenwerking tussen hulpverleningsinstanties bevorderen.

BURGERPARTICIPATIE, OPENBARE RUIMTE & VEILIGHEID

Samen Vooruit vindt dat iedereen meetelt en mee moet kunnen doen. Niemand mag buitenspel komen te staan, jong of oud. Samen met de lokale ondernemers gaan we oplossingen vinden om mensen aan het werk te krijgen. We kiezen daarbij voor een praktische helpende hand in plaats van papieren tijgers.

Ogen en oren in de wijk zijn van groot belang voor de samenleving en daar heeft een gemeente serieus naar te luisteren en naar te handelen. Burgerparticipatie begint bij oprecht luisteren naar de burger, in contact zijn. Onze concrete acties:

 • Vereenvoudiging van regels rondom gemeentelijke uitkeringen met meer maatwerk en minder papieren controle.
 • (Her)oprichten van wijkverenigingen met passend budget en actieve rol op gebied van veiligheid en leefbaarheid.
 • De maximumsnelheid in alle woonkernen verlagen naar 30 km/h en voor de Zuiderzeestraatweg, Eperweg en Oostelijke Rondweg naar 50 km/h.
 • Creëren van veilige oversteek op de drukke wegen in onze gemeente.
 • Instellen van actieve preventieteams met lokale kennis in de wijk tegen (drugs)overlast.

JEUGD, ONDERWIJS & IDENTITEIT

De jeugd heeft de toekomst! Voor Samen Vooruit is onderwijs de sleutel tot het welzijn van onze jeugd en daarmee van onze samenleving. Toekomstbestendige, schone en veilige onderwijshuisvesting is essentieel om een sociaal veilige omgeving te creëren waar ieder kind zichzelf kan zijn. Iedereen telt mee! In onze gemeente zijn er diverse sportverenigingen en kerkelijke verenigingen, maar daarbuiten is er weinig te doen voor onze jongeren. Samen Vooruit vindt dat er meer aansprekende faciliteiten voor jongeren moeten komen om elkaar veilig te kunnen ontmoeten. Tegelijkertijd is bewustwording van de schadelijke effecten van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren van levensbelang en dient er volop te worden ingezet op preventie. Onze concrete acties:

 • Op alle gemeentelijke gebouwen wappert op 11 oktober (Coming Out Day) de regenboogvlag.
 • Onderwijsgebouwen waar nodig moderniseren, en vooral veilig, duurzaam en toekomstbestendig maken.
 • Burgerschapsonderwijs stimuleren en uitbreiden op basis- en voortgezet onderwijs.
 • Huidige sportfaciliteiten op peil houden en waar mogelijk uitbreiden.
 • Extra investeren in preventieprogramma’s m.b.t. alcohol- en drugsgebruik.
 • Extra investeren in programma’s aangaande seksualiteit en diversiteit.

ONDERNEMEN & ECONOMIE

Wat kan wel?! De vrijheid van ondernemen is een groot goed en dient door de gemeente gegarandeerd te worden. Het opheffen van beperkingen, kansen omarmen en het samen met de gemeente vinden van praktische oplossingen is essentieel. Ondernemers in alle sectoren zijn van cruciaal belang voor onze hele gemeente. In plaats van het alleen voorschrijven en handhaven van regels gunnen we de ondernemer een gemeente die faciliteert en stimuleert om een positief ondernemersklimaat te creëren. Bestaande faciliteiten en uitstraling van bedrijventerreinen laten op dit moment te wensen over en dienen, in samenspraak met bedrijven, voortvarend te worden herzien. Onze concrete acties:

 • Steunen van (nieuwe) ondernemers in hun ondernemerschap, waarbij ontzorgen centraal staat.
 • Ondernemers krijgen de vrijheid om zelf te bepalen wanneer en hoe ze hun activiteiten invullen, dus ook op zondag.
 • Prioriteit bij de ontsluiting en herinrichting van de bedrijventerreinen omwille van de bedrijvigheid en veiligheid.
 • Nieuwe bedrijven aantrekken door aantrekkelijke bouwgrond aan te bieden en de regeldruk te verlagen.
 • Investeren in de bouw van duurzame en betaalbare winkels voor dagelijkse boodschappen in de winkelcentra.

DOWNLOAD